Petr – 22.2.

Jmenoval se tak první z apoštolů.

Jméno má základy v řeckém slově petros, což znamená „skála“.

Latinizací vznikl Petrus a nakonec i náš Petr.

Sv.Petr je patronem papežů, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova, hrnčířů, zedníků, cihlářů, mostařů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchářů, rybářů a lodníků.

Nejznámější ze všech Petrů se narodil kolem roku narození Ježíše v Betsaidě (Galilea, Izrael). Původně se jmenoval Šimon a se svým bratrem Ondřejem byli rybáři.

Kristus jej povolal, aby se stal jeho učedníkem, a nazval jej aramejsky Kéfas, což lez přeložil jako „skála“ a souvisí to s tím, co jsme již napsali o jméně Petr.

Vysvětlení nalezneme ve výroku Ježíše Krista: Ty jsi Petr (skála) a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče od království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“

O Petrovi se nejvíce dovídáme z Nového zákona. Z něho je zřejmé, že dosáhl mezi apoštoly jedinečného postavení.

Přesto ve chvílích strachu a nejistoty svého Mistra třikrát zapřel, právě jemu se Kristus po vzkříšení zjevil jako prvnímu z apoštolů.

Petr se stal prvním vůdcem křesťanského společenství a ve jménu Krista šířil jeho učení.

V Jeruzalémě dosáhl brzy vysokého postavení.

Do Říma se vrátil až v době, kdy zde vládl císař Nero. Petr se prý chystal z Říma uprchnout, ale na silnici potkal Krista jdoucího do Říma.

Na otázku kam jde (Quo vadis, Domine?), odpověděl Ježíš, že přichází, aby byl znovu ukřižován. Petr se zastyděl, vrátil se a brzy byl skutečně zajat (asi v roce 64 nebo 67 ) a odsouzen k smrti na kříži. Jediná slova, kterými Petr na rozsudek smrti zareagoval, byla, že chce být ukřižován hlavou dolů, protože není hoden zemřít jako Kristus.

 

Statistiky:

  • nosí v ČR 272837 mužů
  • jedná s o 3 nejčastější jméno dle jmenné statistiky

 

Znamení zvěrokruhu: Ryby

 

Řekněte to tričkem.

 

 

Komentáře