Reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.  Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, jímž se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky (dodací list, daňový doklad...). Dále je nutné, aby kupující v případě, že vrací prodávajícímu vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím. Cestu reklamovaného zboží k provozovateli hradí zákazník, cestu opraveného zboží k zákazníkovi hradí provozovatel.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy, má kupující možnost se  v případě reklamace domáhat, zejména, aby vadné zboží bylo vyměněno za zboží nové a nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného zacházení se zbožím.

Zde je důležité, aby se zákazník řídil pokyny k ošetřování, které jsou dodávány spolu s objednaným zbožím. Reklamace mechanického poškození výrobku není možné uznat. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně. Písemné oznámení musí též obsahovat volbu nároku kupujícího podle zákona, spolu s vadným zbožím odešle kupující v obalu, který brání v poškození výrobku při přepravě na adresu: CopyCentrum, Jarošovská 52, 37701 Jindřichův Hradec.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.